CÁCH SỬ DỤNG QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

I. Câu khẳng định

– S + was/were + V-ing (+ O)

* Ghi chú:

S: chủ ngữ

V: động từ

O: tân ngữ

Ví dụ:

+ I was thinking about him last night.
+ We were just talking about it before you arrived.

II. Câu phủ định

– S + was/were + not + V-ing (+ O)

Ví dụ:

+ I wasn’t thinking about him last night.
+ We were not talking about it before you arrived.

III. Câu nghi vấn

– (Từ để hỏi) + was/were + S + V-ing (+ O)?

Ví dụ:
+ Were you thinking about him last night?
+ What were you just talking about before I arrived?

thi qua khu tiepo dien

Từ nhận biết thì : At this time last night; at this moment last year; at 8 p.m last night; while…

Động từ +ING :visiting going, ending, walking, …

– Nếu động từ có E câm ở cuối , ta bỏ E đi rồi mới thêm ING:

+ work – working
+ drink – drinking

– Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:

+ cut – cutting
+ run – running

– Nếu động từ có IE ở cuối , ta đổi IE thành Y rồi mới thêm ING

+ tie – tying die – dying
+ lie – lying

Nguồn: Sưu tầm và dịch lại