CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

I. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

1. Để chỉ một hành động trong quá khứ trước một hành động khác trong quá khứ, đây chính là quá khứ trong quá khứ. Ví dụ:

+ The train left at 9 AM. We arrived at 9.15 AM. When we arrived, the train had left.
+ I wasn’t hungry. I had just eaten.
+ I didn’t know who he was. I had never see him before..

2. Để chỉ một việc đã xảy ra trước một thời điểm cụ thể nào đó trong quá khứ .

+ I had lived in New York for nine years.
+ They had finished their prayers by ten o’clock.

3. Dùng trong câu điều kiện loại 3, để diễn tả điều không có thực. Ví dụ;:

+ If I had known that , I would have acted differently.
+ She would have come to the party if she had been invited.

4. Dùng trong câu tường thuật sau những động từ như said, told, asked, thought, wondered. Ví dụ:

+ He told us the train had left.
+ I thought we had met her before, but I was wrong.
+ I asked them why they had not finished.

II. CÔNG THỨC:

thi qua khu hoan thanh

III. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

– Before, after, never, ever, by, by the time, as soon as
– For + khoảng thời gian + before/after
– When S + V-ed, S

dau hieu nhan biet thi qua khu hoan thanh